ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ

ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᕋᓱᐊᕋᑦᑕ ᕿᓂᖅᑐᒍᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᒍᒪᔪᓂᒃ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᓯᐊᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ.

ᐃᓕᓴᖅᓯᕕᒃ ᐃᓄᓐᓄᒃ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᑐᕌᒐᖃᖅᓱᑎᒃ ᓴᙱᓕᖅᐹᓪᓕᑎᑦᓯᕐᓂᓂᒥᒃ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᓪᓗ ᓄᓇᓕᑦᑎᓐᓂ ᓯᕗᓂᑦᓴᒥ. ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᓯᕙᑦᑐᒍ ᐅᖓᑕᐅᑦᓯᔭᐅᓯᒪᙱᑦᑐᓂᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᓕᖅᑲᖓᔪᒥᒃ ᑲᔪᓯᓂᖃᖅᓱᑎᒃ − ᖃᓄᐃᙱᓯᐊᒃᑲᓐᓂᑎᑦᓯᓂᖅ ᓇᒻᒥᓂᕐᓗ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ. ᐊᑦᓱᕉᑎᖃᓪᓚᕆᑦᑐᒍᑦ ᐱᐅᓂᖅᐸᐅᒐᓱᐊᖅᓱᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᒪᓂᒪᑎᑦᓯᕙᑦᑐᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᒍᓐᓇᖅᑎᑦᓱᒋᑦ ᓴᖅᑮᓗᑎᓪᓗ ᐊᑦᑕᓇᖏᑦᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥᒃ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᐊᓗᓐᓂᓪᓗ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᑦᓴᖃᖅᓱᑎᒃ, ᓴᓂᕐᕚᕆᒍᓐᓇᖅᓱᑎᒃ ᓄᐊᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑲᕐᕕᖏᑦ ᓇᐅᒃᑯᑐᐃᓐᓇᖅ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᒍᓐᓇᖅᓱᑎᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᕿᑲᕐᓇᖃᖅᓱᓂ ᐊᑭᓕᖅᑐᖅᑕᐅᓯᓐᓈᑦ. 

ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ

ᓴᓇᔨᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ

ᑮᓐᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ