ᑐᑯᒫᖅ ᑎᒥᐅᔪᖅ

ᑐᑯᒻᒫᖅ ᓇᖕᒥᓂ ᑎᒥᖁᑎᕗ

ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐃᓕᓴᖅᓯᕕᒃ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐱᕈᕐᔪᐊᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᓇᒻᒥᓂᕐᓗ ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᖏᑦ, ᓲᕐᓗ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᑐᑯᒫᑦ ᑎᒥᐅᔪᖅ.

ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 2008−ᒥ, ᑐᑯᒫᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑎᐅᔪᖅ ᐃᓕᓴᖅᓯᕕᒻᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᐊᑯᓂᒧᑦ ᐊᐅᓚᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᑮᓇᐅᓕᐅᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᕕᒻᒥ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑎᐅᓐᖏᑦᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᐊᓂᕈᑎᔅᓇᓄᑦ. 

ᑐᑭᒫᖅ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᓪᓗᓂᒃ ᓇᐅᔮᕌᓗᐃᑦ, ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᐅᑉ ᓄᑖᖑᓪᓗᓂᒃ 8−ᓂᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᓕᒃ ᑐᔪᕐᒥᕕᒃ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒍᒃ ᓯᒡᔭᒃ ᑐᔪᕐᒥᕕᒃ, 6−ᓂᑦ ᐃᒡᓗᕈᓯᖃᖅᑐᖅ ᑐᔪᕐᒥᕕᒃ. ᐸᕐᓈᖑᕗᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅᑎᒍᑦ ᐊᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓗᓂᒃ ᓯᒡᔭᒃ ᑐᔪᕐᒥᕕᓐᖑᖅᑎᑕᐅᓗᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᒥᒃ ᐃᓂᖃᖅᑑᔪᒥᒃ.

ᑐᑯᒫᖅ ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓕᓴᖅᓯᕕᒻᒥ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᑦᑎᒍᓐᓇᑎᑦᑎᔪᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᓪᓗ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᒍᓐᓇᖅᑐᑎᓪᓘᒻᒪᑕ, ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᓪᓗ ᐱᓪᓗᑎᑦ. ᐃᓕᓴᖅᓯᕕᐅᑉ ᑐᕌᒐᖓ ᑐᑯᒫᕐᒥᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑎᑦᑎᒍᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᑐᕌᖓᓪᓗᑎᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᕕᒃ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᖏᓐᓅᕐᓗᑎᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ.